Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website gabbertube.com, een op de Nederlandse / Nederlandstalige markt gerichte video-website. Door zich te registreren, accepteert u deze algemene voorwaarden en gabberube.com adviseert u dan ook om deze voorwaarden goed door te lezen, voordat u zich registreert. Zonder acceptatie van de voorwaarden is registratie niet mogelijk.


1. Algemeen


1.1 Door het klikken op de 'Registreren'-knop bij de registratie heeft ieder lid bij registratie aangegeven akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Ieder lid zal dan ook gebruik maken van de diensten van gabbertube.com in overeenstemming met deze voorwaarden en het toepasselijk recht. Lees voor je akkoord gaat deze voorwaarden goed door.


1.2 Bij inschrijving is het opgeven van uw emailadres verplicht.


1.3 Het is voor gabbertube.com niet te controleren of mensen ook daadwerkelijk de persoon zijn die zij beweren te zijn. Gabbertube.com is dan ook niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die leden bij hun registratie, of in hun contact met andere leden opgeven.


2. Gedragsregels


2.1 U zult gabbertube.com niet gebruiken, doen of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, met enige wettelijke bepaling, met de openbare orde en/of goede zeden of met enige in het maatschappelijk verkeer geldende normen en/of waarden.


2.2 Hieronder verstaan wij onder andere (dit is een niet-limitatieve lijst): - het inbreuk plegen op rechten van andere, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten en merkenrechten; - diefstal; - onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van (onder andere) geheime en vertrouwelijke informatie, of van informatie waarvan u redelijkerwijze kan verwachten dat deze geheim en/of vertrouwelijk is; - teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal, dat voor anderen aanstootgevend of kwetsend kan zijn (zoals bijvoorbeeld racistische uitlatingen en/of pornografisch beeldmateriaal); - computervredebreuk; - het verspreiden van virussen of daarmee vergelijkbare software en/of het op andere manier beschadigen of onbruikbaar maken van systemen en/of software van gabbertube.com, haar gebruikers en/of anderen.


2.3 Als u merkt of vermoedt dat een ander of anderen zich onrechtmatig toegang hebben verschaft tot gabbertube.com of dat een ander of anderen gebruik maken van uw persoonlijke gegevens, dan dient u dat zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen een week) per email aan ons melden via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de website.


2.4 U zult geen beeldmateriaal van pornografische, kwetsende, discriminerende, beledigende of op andere wijze aanstootgevende aard op onze website publiceren of via onze website aan anderen zenden. Gabbertube.com behoudt zich het recht voor dergelijk beeldmateriaal direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen en uw lidmaatschap direct te beëindigen.


2.5 U zult slechts actuele en accurate informatie over uzelf verschaffen.


2.6 U verklaart persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor alles wat u via gabbertube.com publiceert of laat publiceren. Ook bent u persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere leden van gabbertube.com.


2.7 Een lidmaatschap is persoonsgebonden en u verklaart dat u uw lidmaatschap uitsluitend voor eigen gebruik zult houden en/of gebruiken. Verder verklaart u uw lidmaatschap en/of uw inloggegevens niet aan derden beschikbaar te stellen, door te geven en/of overdragen.


2.8 U zult gabbertube.com niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten van uzelf en/of van anderen. Gabbertube.com behoudt zich het recht voor om dergelijke uitingen en/of dergelijk beeldmateriaal direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen. Mocht u commerciële boodschappen via gabbertube.com naar buiten willen brengen neem dan contact met ons op, maar plaats ze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gabbertube.com op de website.


2.9 U verklaart dat u eventuele persoonlijke gegevens van andere gebruikers en/of personen, die u via gabbertube.com ontvangt vertrouwelijk zult behandelen en dat u deze gegevens op geen enkele wijze door zult geven aan anderen. Ook zult u deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het sturen van spam, junkmail of andere vormen van mailing.


2.10 U verklaart zich nimmer voor te zullen doen als iemand anders dan u in werkelijkheid bent.


3. Auteursrecht


3.1 Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming zult u niets van onze website en/of uit onze database kopiëren, verveelvoudigen, distribueren, bewerken of op enige wijze openbaar maken.


3.2 Voor de duur van het lidmaatschap mag u voor het gebruik van de site gratis gebruik maken van de door gabbertube.com beschikbaar gestelde software, maar dan uitsluitend voor het normale gebruik van gabbertube.com. U mag de software dus niet wijzigen, verveelvoudigen of op enige wijze openbaar maken als dit geen verband houdt met het normale gebruik van de site.


3.3 Het is niet toegestaan beeldmateriaal, ongeacht de duur ervan, waar auteursrecht, merkenrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom op rust op de website te publiceren en/of naar dergelijk beeldmateriaal te verwijzen zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van dat beeldmateriaal. Gabbertube.com behoudt zich het recht voor om dergelijk beeldmateriaal en/of dergelijke verwijzingen direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen.


3.4 Gabbertube.com spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en gabbertube.com verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan gabbertube.com te melden, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreuk en om toekomstige inbreuken te voorkomen. Meldingen kunnen gestuurd worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp 'inbreuk' en onder vermelding van de URL van de video en de naam van de gebruiker. Omschrijf welke rechten u bezit en welke rechten worden overtreden. Geef ook uw contactgegevens zodat gabbertube.com met u in contact kan treden.


4. Aansprakelijkheid


4.1 Wij doen ons uiterste best om onze site degelijk te beveiligen, wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade geleden door leden of derden, voortvloeiend uit het gebruik van de website, die het gevolg zijn van een onvoldoende beveiliging.


4.2 Wij bieden leden de mogelijkheid om via de website met elkaar te communiceren, waarbij gabbertube.com – in het kader van de privacybescherming – alleen de in uw profiel, door uzelf daarin opgenomen informatie beschikbaar stelt. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door leden zelf verstrekte persoonlijke informatie uit hun profiel, van persoonlijke informatie die leden via website met elkaar delen, of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie van de leden, al dan niet via de website.


4.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag (waaronder stalken) van leden, ex-leden of derden ten opzichte van een ander lid. Mocht u hiermee geconfronteerd worden, meld dit dan direct via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


4.4 Wij kunnen niet garanderen dat gabbertube.com foutloos is en niet door storingen onderbroken zal worden. Wij kunnen daarom ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade van leden, of gebruikers van de website, die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van de website, of die het gevolg is van enige tekortkoming in een inspanningsverplichting die gabbertube.com heeft ten opzichte van haar leden. Wel zullen wij eventuele defecten zo snel mogelijk proberen te verhelpen en u kunt daarbij helpen door eventuele defecten te melden via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


4.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van met virus besmette informatie. Gabbertube.com zal zorgen voor een passende bescherming tegen verspreiding op basis van in de markt gangbare beveiligingssystemen.


4.6 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich direct of indirect toegang hebben verschaft tot onze site, al dan niet via inloggegevens van een geregistreerde gebruiker.


4.7 Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor, door leden of onbevoegde derden (waaronder hackers) op de site geplaatst (of via de site verzonden) kwetsend, pornografisch, discriminerend, aanstootgevend, obsceen of beledigend materiaal. Mocht u hiermee geconfronteerd worden, meld dit dan direct via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


4.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het uitvallen van internet, het onbereikbaar zijn van internet en elektronische storingen.


4.9 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit aanspraken van derden tegen leden en/of ex-leden van gabbertube.com wegens gebruik van de website.


4.10 U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die verband houden met uw gebruik van onze diensten en/of het niet, of niet voldoende naleven van uw verplichtingen ten opzichte van gabbertube.com, al dan niet voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, nader door gabbertube.com gestelde regels en/of aanwijzingen die u van gabbertube.com heeft ontvangen.


5. Overmacht


5.1 Gabbertube aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan gabbertube.com te verwijten zijn zoals (maar niet gelimiteerd tot) storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonverbindingen, overbezetting van inbellijnen of andere verbindingen, tekortkomingen van derden waarvan wij afhankelijk zijn, overheidsmaatregelen, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden die diensten leveren aan ons, internationale conflicten.


5.2 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van onze verplichtingen jegens een derde die wordt veroorzaakt door een of meerdere van onze leden, zullen voor risico van dit lid of deze leden zijn.


6. Onze rechten


6.1 Gabbertube.com behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaande aankondiging – deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd te raadplegen op de website en deze versie zal op eerste verzoek aan een lid of een gebruiker worden toegezonden. Bepalend zijn de algemene voorwaarden, zoals die gelden op de dag, waarop op enige bepaling in de algemene voorwaarden een beroep wordt gedaan.


6.2 Gabbertube.com behoudt zich het recht voor om personen of persoonsprofielen te weigeren zonder opgaaf van reden.


6.3 Gabbertube.com behoudt zich het recht voor om – zonder opgave van redenen – personen of persoonsprofielen te weigeren en/of te verwijderen. Gabbertube.com zal daar melding van maken aan de betreffende persoon via het door deze persoon opgegeven emailadres.


6.4 Gabbertube.com (waaronder begrepen haar werknemers en voor haar werkende personen) behoudt zich het recht voor om alle informatie, beeldmateriaal, afbeeldingen en teksten op gabbertube.com te bekijken en te lezen en wij hebben het recht om informatie, beeldmateriaal, afbeeldingen en/of teksten, die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of met bepalingen gekoppeld aan het gebruik van gabbertube.com, waaronder de onder artikel 3 van deze algemene voorwaarden omschreven gedragsregels, te verwijderen en verwijderd te houden.


6.5 Gabbertube.com behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden beeldmateriaal te weigeren of te verwijderen en/of kanalen te blokkeren, in eigen beheer te nemen of op te heffen. Ook behouden wij ons het recht voor om leden die zich niet houden aan de gestelde regels de toegang tot onze site te ontzeggen, hun lidmaatschap te beëindigen en hun profielen te verwijderen.


7. Beëindiging lidmaatschap


7.1 Een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment door u, via de website, beëindigd worden.


7.2 Indien u als lid in strijd handelt met wettelijke bepalingen of met de bepalingen gekoppeld aan het gebruik van gabbertube.com, waaronder de bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan heeft gabbertube.com het recht om zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat wij in dit geval onmiddellijk – zonder voorafgaande mededeling – uw gegevens, alsmede al het door u op gabbertube.com geplaatste beeldmateriaal, verwijderen en dat we u met onmiddellijke ingang – zonder voorafgaande mededeling – de toegang tot gabbertube.com kunnen weigeren. Gabbertube.com zal hierover achteraf een melding versturen aan het bij gabbertube.com bekende emailadres behorende bij dat lidmaatschap.


8. Slotbepalingen


8.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden in zijn geheel aan. Gabbertube.com zal ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling recht wordt gedaan.


8.2 Op betrekkingen tussen u en gabbertube.com is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en gabbertube.com worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Almelo dan wel, ter keuze van gabbertube.com, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.